OnzeVvE | VvE beheer  >  Diensten  >  Technisch beheer

Technisch beheer

Het technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een maximale garantie tegen waarde dalingen van appartementen. Goed uitgevoerd technisch beheer betaald zich terug.

De overheid is voor de appartementseigenaar meer en meer een controlerende partij. Denk aan de Wet verbetering functioneren VvE’s. De wet is per januari 2018 in werking getreden. Deze wet beoogt enerzijds dat VvE’s een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds doen, anderzijds maakt het mogelijk dat een VvE een geldlening kan aangaan.

Een reservefonds is wettelijk verplicht voor  VvE’s sinds 1 mei 2008. De nieuwe wet geeft invulling aan deze verplichting, door een minimale jaarlijkse reservering voor het onderhoudsfonds. Voor VvE die het gebruik regelen van parkeerplaatsen geldt de plicht tot een jaarlijkse minimale reservering niet.

Het technisch beheer puntsgewijs weergegeven:

Meerjarenonderhoudsplanning
 • Het aanvragen van offertes voor het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning. De NEN 2767 norm is een voorschrift voor een gestandaardiseerde werkwijze.
 • Adviseren in de keuze betreffende de opsteller van het plan.
 • Begeleiden van het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan.
 • Beoordelen opgestelde meerjarenonderhoudsplan.
 • Het agenderen en laten uitvoeren van een actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan (eens per 3-5 jaar dit in verband met het acueel houden van het plan).
 • Verwerken uitkomsten in de meerjaren begroting.
 • Overleg met bestuur inzake het meerjarenonderhoudsplan.
Planmatig onderhoud
 • Aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan agenderen van het noodzakelijk onderhoud.
 • Aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan opstellen van technische specificaties.
 • Uitbesteden service werkzaamheden denk aan schoonmaakwerkzaamheden, liftonderhoud ed.
 • Aanvragen offertes voor te verrichten werkzaamheden
 • Adviseren in de keuze van aannemers / leveranciers.
 • Begeleiden van de besprekingen inzake onderhoud VvE met de geselecteerde uitvoerder van de werkzaamheden.
 • Toezien op de uitvoering van het onderhoud (geen bouw begeleiding).
Andere beheers modulen van OnzeVvE | VvE beheer zijn: