OnzeVvE » Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna: de Websites) die worden beheerd door OnzeVvE | VvE beheer. Door een item van de Website te downloaden en te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u de Website niet te gebruiken.

OnzeVvE | VvE beheer maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Het kan echter voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet of niet optimaal functioneren.

Cookies

Cookies zijn te verdelen in drie soorten:

 1. Functionele cookies – Deze wordt voor de websites van OnzeVvE | VvE beheer gebruikt. Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Dit is onder andere de “session cookie”. Deze cookie identificeerd de website. Als u zich registreerd (bijv. om gegevens te kunnen downloaden) dan bevat de session-cookie geen persoonsgegevens.
 2. Prestatie cookies – Wij gebruiken cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn, welke pagina’s foutmeldingen opleveren etc. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website. Wij gebruiken hiervoor de volgende cookies (zie hierover ook ons privacy statement):
  1. _pk_id.x.xxxx – deze wordt gebruikt om een terugkerende gebruiker te herkennen.
  2. _pk_ses.x.xxxx – De wordt gebruikt om gelezen paginaś te groeperen binnen het site bezoek.
 3. Marketing cookies – OnzeVvE | VvE beheer gebruikt zelf geen marketing cookies.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) Websites – waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Websites bevinden – berusten bij OnzeVvE | VvE beheer, haar licentiegevers of inzenders van bijdragen op de Websites. De Websites zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Websites – daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending – is voorafgaande schriftelijke toestemming van OnzeVvE | VvE beheer vereist.

Wij hebben bij het gebruik van foto’s en ander materiaal zoveel mogelijk getracht de rechthebbende te achterhalen en het materiaal met diens toestemming te gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website neemt u dan contact met ons op. Wilt u dit formulier gebruiken?

Aansprakelijkheid OnzeVvE | VvE beheer

OnzeVvE | VvE beheer gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de Websites. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Websites of de onbereikbaarheid van de Websites, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Websites gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van OnzeVvE | VvE beheer. In het geval de informatie op de Websites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan OnzeVvE | VvE beheer hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van OnzeVvE | VvE beheer. OnzeVvE | VvE beheer is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal.

Bijdragen gebruikers

Op sommige onderdelen van de Websites is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten etc.) te leveren aan de Websites. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

 • de gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen;
 • de gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten – waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten – op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart OnzeVvE | VvE beheer voor mogelijke aanspraken van derden terzake;
 • alle rechten ten aanzien van de bijdrage – met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en ander beeld-of geluidsmateriaal – worden op het moment van deelname door de gebruiker overgedragen aan OnzeVvE | VvE beheer, zonder dat OnzeVvE | VvE beheer hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan OnzeVvE | VvE beheer de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de gebruiker hieraan zijn volledige medewerking verlenen.
 • ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld-of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de gebruiker blijven. De gebruiker verstrekt aan OnzeVvE | VvE beheer een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat OnzeVvE | VvE beheer hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is OnzeVvE | VvE beheer gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc.
 • de gebruiker zal geen misbruik maken van de Websites, bijvoorbeeld door het overspoelen van forums of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten;
 • OnzeVvE | VvE beheer behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft OnzeVvE | VvE beheer het recht om bij herhaaldelijk misbruik gebruikers uit te sluiten van deelname;
 • beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/derden op de Websites worden op eigen titel en onder verantwoordelijkheid van deze gebruikers/derden ingediend en zijn niet die van (medewerkers van) OnzeVvE | VvE beheer;
 • de gebruiker zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen);
 • eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;
 • de bijdragen van gebruikers worden voor eigen rekening en risico van de gebruiker geplaatst. OnzeVvE | VvE beheer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers.

Gegevens

Om de Websites zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruikers, kunnen na inloggen bepaalde gegevens betreffende de gebruikers van de sites worden verzameld.

Om het gebruik van haar Websites te analyseren, gebruikt OnzeVvE | VvE beheer een webanalyseprogramma. Op basis van uw IP-adres kan een analyseprogramma informatie verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend als u op internet surft. Webservers identificeren uw computer automatisch op grond van het IP-adres. Uw IP-adres wordt tevens gelogd om misbruik te voorkomen.

Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door OnzeVvE | VvE beheer aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruikersvoorwaarden, dan kunt u uw vraag / opmerking via het contact formulier hieronder aan ons kenbaar maken.

Administratief beheer is een verplichte module, deze kan worden aangevuld met bestuurlijk en technisch beheer