• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Inschrijving Kamer van Koophandel

Waarom moet een VvE zich inschrijven in het Handelsregister? De Handelsregisterwet 2007 stelt dat VvE´s deelnemen aan het economisch verkeer. Dit blijkt ook uit de activiteiten van de VvE´s. VvE´s zijn verplicht om een onderhoudsfonds te vormen en daarvoor hebben ze een bankrekening nodig. Sommige grotere VvE´s hebben zelfs personeel, zoals een tuinman, in dienst.

 

Ook gaan VvE’s regelmatig overeenkomsten aan met schoonmaakbedrijven, dakdekkers of schilders voor het onderhoud van het pand. Omdat dit vaak om substantiële bedragen gaat, is het voor deze bedrijven belangrijk dat ze kunnen nagaan wie de bestuurders van de VvE zijn. In het complete Handelsregister worden al deze gegevens geregistreerd.

 

Wat gebeurt er als de Vereniging van Eigenaren zich niet inschrijft?
Het is bij wettelijk voorschrift verplicht om in te schrijven. Deze plicht bestaat al tientallen jaren voor de andere formele verenigingen in Nederland en gaat dus nu ook voor de VvE gelden. Met de inschrijving wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker om een bankrekening te openen of een contract te sluiten met bijvoorbeeld schildersbedrijven. Niet inschrijven is een overtreding (Wet economische delicten).

Wanneer benadert de Kamer van Koophandel de Verenigingen van Eigenaars?
Vanaf augustus 2009 ontvangen Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) een brief met formulier. De VvE moet de ontbrekende gegevens invullen en het formulier terugsturen naar de Kamer van Koophandel met een kopie van het legitimatiebewijs van de bestuurder(s) en eventueel de administrateur. Iemand van de VvE hoeft dus in principe niet naar een Kamer van Koophandel om zich in te schrijven.

Ik heb nog steeds geen brief over de registratie van mijn VvE ontvangen, hoe kan dat?
Niet alle VvE's zijn in 2009 aangeschreven door de KvK. Tijdens het aanschrijfproces is gebleken dat in het bestand van het Kadaster fictieve VvE's waren opgenomen. In die gevallen is de splitsing tot stand gekomen door een akte van splitsing en is er geen formele vereniging opgericht. Tot 1 december 1972 bestond die mogelijkheid. Het Kadaster heeft de fictieve VvE's inmiddels voor ons in kaart gebracht. Daarom kunnen we de resterende VvE's aanschrijven. Dit gebeurt waarschijnlijk vanaf februari 2010. U hoeft overigens niet te wachten op deze brief, en u kunt uw VvE ook al inschrijven met het formulier Inschrijving stichting of vereniging (formulier 5). De documenten kunt u hier downloaden. LET OP: Bij veel formulieren dienen bijlagen meegestuurd te worden.

Wat moet er precies ingeschreven staan over de Vereniging van Eigenaars?
De naam, het adres, de oprichtingsdatum en het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE) moeten worden ingeschreven. Een VvE kan één of meerdere bestuurders hebben. Als er een administrateur is, kan deze ook ingeschreven worden. Ook wordt een afschrift van de notariële splitsingsakte of een uitreksel van de notariële akte met daarin de statuten opgenomen. Dit hoeven geen officieel gewaarmerkte akten te zijn. Wel moet de bestuurder de splitsingsakte of de notariële akte met de statuten ondertekenen. Als er wijzigingen in het bestuur of in de notariële akte optreden moet een VvE dit doorgeven. VvE’s hoeven geen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel in te leveren.

Wat kost de inschrijving?
Voor de inschrijving in het Handelsregister moet de Vereniging van Eigenaars (VvE) een jaarlijkse bijdrage betalen. De heffing is door het Ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Een VvE betaalt hetzelfde als een ‘gewone’ vereniging, namelijk € 26,14 (prijspeil 2009).

Zijn er kosten verbonden aan het doorgeven van wijzigingen?
Het doorvoeren van wijzigingen in bijvoorbeeld het bestuur kost niets extra. Wel betaalt u de jaarlijkse kosten voor registratie in het Handelsregister. Als u een uittreksel uit het Handelsregister nodig heeft, dan betaalt u daarvoor € 11,-.

Kan een Vereniging van Eigenaren zich nu al inschrijven?
Een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan zich nu al inschrijven. VvE´s die na 30 juni 2008 zijn opgericht, moeten zich al direct registreren in het Handelsregister. Vaak zorgt de notaris hiervoor. VvE´s die voor 1 juli 2008 zijn opgericht, hebben een overgangstermijn die loopt tot en met 31 december 2009.

Welke regels gelden voor een VvE die is opgericht na 30 juni 2008?
Een VvE die op of na 1 juli 2008 wordt opgericht, moet zich binnen een week na oprichting inschrijven. Meestal verzorgt de notaris de nodige formaliteiten.

 

Reglement / Stichtingsakte

De VvE beschikt over een modelreglement, moet deze worden aangeleverd?
VvE´s kunnen volstaan met het opgeven welk van de 8 modelreglementen zij gebruiken. Als de VvE een aanvulling of wijziging heeft op dit reglement, of een ander reglement hanteert dan één van de 8 modelreglementen, dan is wel een volledige versie vereist. De modelreglementen zijn te vinden op www.notaris.nl.

Mijn VvE beschikt niet over het reglement waar in de splitsingsakte naar wordt verwezen.
Als wordt verwezen naar één van de 8 modelreglementen, dankan worden volstaan met het verwijzen naar het betreffende reglement. Als het een ander reglement betreft kunt u deze opvragen bij het Kadaster.

Wat moet ik doen als de akte van splitsing van mijn appartement is gepasseerd voor 1 december 1972?
Appartementsgebouwen die voor 1 december 1972 zijn ontstaan, hadden onder de toenmalige wetgeving geen verplichting een vereniging van eigenaars op te richten. Het was wel toegestaan. Als er destijds en ook nadien geen vereniging is opgericht, dan zijn de rechten en plichten van de gezamenlijke eigenaren opgenomen in de splitsingsakte. Als u een splitsingsakte hebt van voor 1 december 1972 én er wordt in deze akte en in eventuele aanvullingen op deze akte geen vereniging van eigenaars vermeld, dan bent u niet verplicht om een vereniging in te schrijven. Het kan zijn dat er dan wel sprake is van een zogenaamde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze kan eventueel (facultatief) wel worden ingeschreven in het Handelsregister. Neem dan contact op met de KvK.

Krijgen Verenigingen van Eigenaars straks jaarlijks het verzoek of gegevens nog actueel zijn?
Het is nog niet bekend of we dat gaan doen. We hebben natuurlijk al ervaringen met bestuurswijzigingen binnen gewone verenigingen die al langer in het Handelsregister ingeschreven moeten staan. Die ervaringen zullen we gebruiken bij de opzet van onze onderhoudsstrategie. De Kamer van Koophandel (KvK) heeft voor wijzigingen overigens formulieren die u kunt downloaden of kunt opvragen bij de KvK. Retourneren moet altijd met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Mutaties in het bestuur en ook andere wijzigingen moet u overigens binnen een week aan de KvK melden.

Hoe komt de Kamer van Koophandel aan de adresgegevens van de VvE?
Het Kadaster verstrekt de adresgegevens, de statutaire naam en de statutaire zetel van de VvE´s.

 

 

Overige aspecten

Wie is de bestuurder van een VvE?
Het bestuur van de VvE wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat er 2 of meer zullen zijn. Tot 1992 sprak de wet niet over een bestuurder, maar werd de term ‘administrateur’ gebruikt. Volgens de wet is de administrateur nu de bestuurder. Daarnaast kan er nog een administrateur worden benoemd als gevolmachtigde. Dit kan ook het bureau zijn dat de VvE's beroepsmatig beheert.

Wat kan ik als appartementseigenaar doen als het bestuur mijn VvE niet inschrijft?
Alleen het bestuur van de VvE is bevoegd om de VvE in te schrijven. U kunt dit als appartementseigenaar niet zelf. U kunt uw bestuurder attent maken op de verplichting tot inschrijving en op de verantwoordelijkheid die de bestuurder heeft.

Is de VvE verplicht om het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel op correspondentie te vermelden?
Als er sprake is van een vereniging zonder onderneming, is een VvE niet verplicht om het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel te vermelden op correspondentie. De meeste VvE´s hebben geen onderneming.

Kan een bank een inschrijvingsnummer verlangen terwijl inschrijving pas vanaf 1 januari 2010 verplicht is?
Formeel hebben VvE´s tot 31 december 2009 de tijd om zich in te schrijven. Wel kunnen we ons voorstellen dat de bank alvast enige zekerheid vraagt. Een uittreksel uit het Handelsregister kan dit bieden.

Wat moet ik doen als mijn VvE in juli 2009 nog geen bericht van de KvK heeft ontvangen?
Als u in oktober 2009 nog geen bericht over de inschrijving heeft ontvangen, neem dan contact op met de Kamer van Koophandel.

Mijn VvE is ´slapend´, kan ik deze toch inschrijven?
Zolang de vereniging nog bestaat en niet is ontbonden moet zij worden ingeschreven. Ontbinden kan alleen als de appartementen niet meer bestaan.

Waarom hoeft een VvE de jaarrekeningen niet te deponeren?
Het publiceren van de jaarstukken is volgens Europese regels voorbehouden aan kapitaalvennootschappen. En in zeer bijzondere gevallen aan grote verenigingen met een onderneming. Een VvE zonder onderneming valt hier niet onder.

Mijn VvE wordt beheerd door een beroepsmatige beheerder van VvE´s, moet mijn VvE zelf actie ondernemen?
Met sommige beheerders maakt de KvK in het voorjaar 2009 afspraken over het collectief aanleveren van gegevens van VvE’s. Als er afspraken zijn gemaakt, dan benadret de KvK uw VvE niet meer individueel. U kunt bij uw beheerder navragen of deze afspraken heeft gemaakt met de Kamer van Koophandel over het collectief aanleveren van gegevens van VvE’s.

Ik ben beroepsmatig beheerder van VvE´s. Kan de inschrijving ook via mij verlopen?
Ja, dit is mogelijk. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met de Kamer van Koophandel in uw regio.

Na inschrijving van de VvE in het Handelsregister ontvingen wij vrijwel direct formulieren van de Belastingdienst. Is dit de bedoeling?
Toen Kamer van Koophandel Nederland het signaal opving dat sommige belastingkantoren VvE´s direct na inschrijving in het Handelregister een formulier 'startende' onderneming toestuurde, is contact gezocht met de Belastingdienst. De KvK vindt het namelijk niet wenselijk dat àlle VvE´s automatisch het formulier toegezonden krijgen. Slechts een klein percentage van de VvE’s valt namelijk onder de categorie 'vereniging met onderneming'. Zo heeft de KvK dit ook aan de Belastingdienst gemeld.
De Belastingdienst heeft ons laten weten dat het betreffende formulier niet langer standaard aan VvE's wordt toegezonden. De regiokantoren van de Belastingdienst bepalen nu per geval of het noodzakelijk is de betreffende VvE te benaderen.

Bron: www.kvk.nl

 

Gerelateerde artikelen:


Aanpassingen inzake de KvK inschrijfplicht van VvE'en

 

Download mogelijkheden:


Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.