• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Jaarverslag van een VvE

De meeste organisaties publiceren een jaarverslag. Het jaarverslag is een overzicht van wat er in het afgelopen boekjaar heeft plaatsgevonden, al dan niet aangevult met een financieel verslag. Het verslag is dient ter verantwoording van het gevoerde beleid. Al naar gelang de grootte van de organisatie kan dit uiteen lopen van enkele bladzijden tot een redelijk boekwerk.

 

De wettelijke bepalingen van het Nederlandse jaarrekeningenrecht zijn primair opgenomen in boek 2 titel 9 van het Burgelijk Wetboek. Deze bepalingen zijn van toepassing op de volgende rechtspersonen:

 • Naamloze vennootschap
 • Besloten vennootschap
 • Coöperaties
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Commerciële verenigingen en stichtingen

 

Bepalingen wetgever

Er Zijn over de exploitatie rekening (= jaarrekening) van een VvE veel onduidelijkheden. Moet het wel? en zoja, hoe? Is de "eenvoudige regelgeving" van toepassing op een VvE? Als de vereniging geen onderneming in stand houdt, heeft de VvE uitsluitend te maken met de eenvoudige regelgeving. Van het „in stand houden van een onderneming‟ is sprake als de commerciële activiteit in het handelsregister moet worden ingeschreven. En dat is als er in concurrentie wordt getreden met andere organisaties. De Vereniging van eigenaren dient het instant houden van een gemeenschappelijk eigendom en is dus dien ten gevolge geen commerciële vereniging.

 

De algemene doelstelling van een vereniging is nooit commercieel; het gaat hier om commerciële activiteiten binnen het grotere geheel van devereniging. Bijvoorbeeld de dienstverlening (keuringen) door de Vereniging Eigen Huis.

 

 

Nagenoeg alle VvE-en vallen dus onder de eenvoudige regelgeving. Volledigheidshalve: ook als de vereniging wel een onderneming in stand houdt, maar het niet, een in het wetboek (BW artikel 396) beschreven, bepaalde groote overschreid, is ook de "eenvoudige regelgeving" van toepassing.

 

Wat houdt de Eenvoudige regelgeving in:

 • Artikel 10: het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen.
 • Artikel 48: het bestuur moet een jaarverslag maken en een balans plus staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering overleggen. Elke bestuurder moet deze stukken ondertekenen. Tenzij er een controlerend accountant of een raad van commissarissen is aangesteld, onderzoekt een (kas)commissie de jaarrekening.

Voor alle duidelijkheid: bij verenigingen spreekt de wet niet over de "jaarrekening", maar over "balans plus staat van baten en lasten met een toelichting". Dit is hetzelfde als een jaarrekening. In plaats van over een staat van baten en lasten wordt ook vaak gesproken over een "resultatenrekening" of "exploitatierekening". Een "overzicht van ontvangsten en uitgaven" is dus géén staat van baten en lasten. Een vereniging die dus wel een overzicht van ontvangsten en uitgaven opstelt, maar geen staat van baten en lasten, voldoet niet aan de wettelijke eisen. De wet stelt voor verenigingen die geen "onderneming in stand houden" dus maar heel globale en "normale" eisen.

 

Wat moet er opgesteld worden

 1. Er moet een balans worden opgesteld.
 2. Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld.
 3. Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld.
 4. Elk bestuurslid van de vereniging of stichting moet de jaarrekening ondertekenen.
 5. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren (dus vóór 1 juli). De ledenvergadering (bij een vereniging) het orgaan dat de jaarrekening volgens de statuten vaststelt, kan deze termijn verlengen.
 6. De jaarrekening moet gecontroleerd worden door een kascommissie (tenzij er een raad van commissarissen of controlerend accountant is aangesteld).
 7. De kascommissie moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid zijn. De kascommissie wordt jaarlijks benoemd.

Er zijn nog maar heel weinig vereniging die aan de vierde eis voldoen. Toch is het echt een harde wettelijke eis dat elk bestuurslid - dus niet alleen de penningmeester - de jaarrekening ondertekent. De wetgever heeft met deze eis willen benadrukken dat de jaarrekening een verantwoordelijkheid is van het hele bestuur.

 

Onze VvE is van mening dat de toelichting (punt 3) minimaal mkoet bevatten

 • de toestand op balansdatum.
 • de ontwikkelingen gedurende het jaar.
 • in het behaalde resultaat
 • de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vereniging is/wordt geconfronteerd.

 

Een vereniging van eigenaren hoeft het verslag niet te publiceren.  In erg veel verslagen wordt geen aandacht besteed aan risicoposities ten opzichte van besluiten van de VvE en of procedures zoals omschreven in de splitsingsakte gevolgd worden.

 

Wat moet eruit blijken

Uit de balans zou minimaal moeten blijken:

 • de liquiditeiten van de vereniging en waar / hoe deze zijn ondergebracht. Als er niet direct over beschikt kan worden dienen de termijnen van beschikbaarheid aangegeven te worden.
 • de overige vorderingen, waaronder de nog te ontvangen bijdragen.
 • de vermogenspositie.
 • de toevoegingen / onttrekkingen aan het vermogen.
 • de hoogte van de onderhoudsvoorziening die aansluit bij het meerjaren onderhoudsplan, en dien ten gevolge de afwijking van de feitelijke voorziening ten opzichte van de geprognosticeerde waarde.
 • de schuldenpositie.


Uit de exploitatie rekening zou in ieder geval moeten blijken:

 • eventuele beloningen bestuurders VvE
 • de afwijking van de exploitatie rekening ten opzichte van de begroting.
 • verklaring van de afwijkingen waar deze een van te voren bepaald bedrag te boven gaan.


Uit de begroting voor het volgende boekjaar moet blijken:

 • eventuele gevolgen voor de bijdrage aan de vereniging van eigenaren.
 • een schatting van de kosten, op basis van contracten, ervaringen. Deze dient aan te sluiten op de werkelijkheid.

 

Bijzondere zaken:

 • verslag inzake de controle en de bevindingen van de kascommissie.
 • eventuele aansprakelijkheidsstellingen / aanschrijvingen.
 • eventuele schaden aan algemene ruimten en de opvolging.
 • eventuele overige latente risico's.
 • dekkingen van verzekeringen
 • overige.

 

Aanvullende documentatie

VvE magazine
In het blad VvE magazine van februari 2008, uitgebracht door VvE Belang, wordt op de materie dieper ingegaan. Per eventueel voorkomend item staat duidelijk omschreven hoe en wat er gecontroleerd zou moeten worden. Het artikel sluit aan bij de controle systematiek die doorgaans bij bedrijven wordt gehanteerd.  Ondanks dat er doorgaans grote belangen zijn en er veel geldt om kan gaan in een vereniging van eigenaren, wordt er door eigenaren/ bestuurders doorgaans niet de juiste waarde gehecht aan het jaarverslag van een VvE. Het artikel uit VvE magazine vindt u bij de downloads onderaan dit artikel.

Drs. M den Ouden RA
Boek "Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren". www.kascommissiegids.nl

Gerelateerde artikelen:


Aansprakelijkheid VvE-bestuur

Is het deponeren van de jaarrekening verplicht voor een VvE?

En weg was het bank tegoed

 

Download mogelijkheden:


Accountancynieuws - VvE voelt zich te kortgedaan door registeraccountant

VvE Belang - jaarverslag - vve magazine - februari 2008

Checklist kascommissie Een van de voorbeelden vermeld in de uitgave van Drs. Den Ouden RA (zie hierboven)

 

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.