• VvE beheer
 • Over ons
 • Dienstverlening
 • VvE Beheer

  Sleutelwoorden voor een goed beheer zijn onafhankelijk, uitstekend georganiseerd, betrokkenheid, expertise en vertrouwenMeer weten ...
 • Over ons

  OnzeVvE | VvE Beheer is een dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren. Wij behartigen de belangen van bij ons aangesloten verenigingen van eigenarenMeer weten ...
 • Dienstverlening

  U kunt bij ons kiezen uit de volgende modules: Administratief beheer, technisch beheer, bestuurlijk beheer en overig beheerMeer weten ...
 • Vrijblijvende offerte
 • Prijsindicatie
 • Toegang klanten portal
 • Prijsindicatie
Afdrukken

Betalingsachterstand onderhoudsbijdragen

Elke eigenaar van een appartement is op basis van art 5:113 lid 2 BW verplicht om zijn bijdrage voor exploitatiekosten en dergelijke te betalen. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de vastgestelde begroting en het in de splitsingsaktie opgenomen breukdeel van het appartement.

 

Het komt echter nog al eens voor dat eigenaren om zeer verschillende redenen dit nalaten / weigeren. De Vereniging van Eigenaren kan dan via incasso maatregelen en zo nodig de rechter betaling van achterstallige bijdragen vorderen.

 

Een VvE bestuur doet er verstandig aan regelmatig te controleren of er achterstanden zijn, en zoja er direct op te reageren. Zo wordt in ieder geval bereikt dat een eventuele achterstand niet onnodig uit de hand loopt. Uitblijven van incasso maatregelen kan tevens leiden tot het verjaren van een deel van de vordering, dit omdat periodieke vorderingen tot betaling na 5 jaar verjaren (art.3 308BW).  In de modelreglementen van 1973, 1983, 1992 en 2006) zijn bepalingen opgenomen dat indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen 6 maand betaald, zijn schuld wordt omgeslagen over de andere eigenaren, ongeacht de maatregelen die jegens de nalatige eigenaar kunnen worden genomen.

 

Veelal zal de beheerder, namens het bestuur, in eerste instantie via een herinnering de "wanbetaler" herinneren aan zijn betalingsverplichting. Bij uitblijven van een betaling op deze herinnering(en) of bij het niet nakomen van een ingestelde betalingsregeling zal een ingebrekestelling (laatste herinnering) worden verzonden. Welke reden de "wanbetaler" ook aandraagt, het ontneemt hem niet van de verplichting te betalen. In het modelreglement  van o.a. 2006  zijn bepalingen opgenomen die verbieden bedragen te verrekenen dan wel betaling op te schorten.

 

Zowel voor de VvE als de "wanbetaler" is het opzetten van een rechtsgang niet prettig. Heel snel kunnen personen "beschadigd" raken, of er situaties ontstaan die niet bijdragen aan het woongenot. Afhankelijk van de situaties zou gedacht kunnen worden de zaak voor te leggen aan een mediator.

 

Bij het uitblijven van een betaling na de ingebrekestelling, zal inschakeling van de rechter noodzakelijk zijn om de vordering te innen.  Afhankelijk van het modelreglement (oa.  het modelreglement van 1983 en 1992) kan het zij dat het bestuur voor een rechtsvordering een machtiging van de ALV nodig heeft. Het kan zijn dat  de ALV hiervoor een doorlopende machtiging heeft afgegeven. Vorderingen tot € 5.000, vallen onder de kantonrechter, Per 1 januari 2011 gaat dit bedrag omhoog naar € 25.000. Indien de vordering meer is dan het hiervoor vermelde bedrag, zal de VvE een advocaat in de hand moeten nemen. In gevallen waar dat nodig lijkt te zijn kan een advocaat ook beslag leggen op goederen en/of gelden van de "wanbetaler". Door dat beslag kan een "wanbetaler"niet meer vrijelijk beschikken over de goederen en/of gelden. Als de vordering (de door de wanbetaler verschuldigde bijdragen) wordt toegewezen heeft de VvE het recht om de gemaakte incassokosten alsmede de kosten van juridische bijstand, te verhalen op de wanbetaler. De kosten dienen echter wel in de procedure gevorderd te worden. Normaliter  zal de rechter de verliezende partij veroordelen in (een deel van) de kosten.

Bij uitblijven van betaling van de door de rechter toegewezen vordering kan een deurwaarder de vordering trachten te innen.

 

Tot slot

Wij adviseren u geen herinnering te sturen, maar direct een aanmaning. Dat lijkt onvriendelijk, maar draagt bij aan de resultaten. In de aanmaning schrijft u het VvE-lid dat hij of zij alsnog kan betalen binnen een door de VvE bepaalde termijn. Houd de termijnen klein, dan is het resultaat groot! Zet nooit op de aanmaning dat het de eerste aanmaning betreft. Het VvE-lid zal een tweede aanmaning afwachten en u wacht langer op uw geld.

 

Opschorten van bijdragen aan de VvE

(Niet betalen van een bijdrage is niet automatisch het opschorten van de bijdrage aan de VvE)

 

De VvE mag van de leden verwachten dat hij zijn verplichte bijdragen tijdig betalen. De leden mogen op zijn beurt verwachten dat de VvE toeziet op nakoming van de verplichtingen van de leden en dat de VvE het beheer voert over de gemeenschap.

 

Met name als de VvE structureel haar administratie niet op orde heeft, kan de rechter oordelen dat de eigenaar het recht heeft de betaling op te schorten (5:126 lid 1 juncto 6:52 lid l Burgerlijk Wetboek). Uiteraard moet deze opschorting wel in verhouding staan tot de mate waarin de VvE geen inzage geeft.  Belangrijk hierin is dat leden /eigenaren niet zelf voor rechter gaan spelen, dit kan tot zeer ongewilde situaties leiden.

 

De opschorting kan alleen maar tijdelijk zijn en duurt zolang als de ongewenste situatie voortduurt. Indien de materie achterstallig onderhoud betreft zal niet zo gauw een opschortingrecht kunnen worden aangenomen omdat het niet-betalen van de bijdrage door de eigenaar niet zal leiden tot een (snellere) oplossing van diens klacht. Integendeel de niet betaalde bijdragen zullen mede voor het onderhoud moeten worden aangewend.

 

Mocht de eigenaar van mening zijn dat de VvE niet naar behoren functioneert dan ligt het voor de hand dit op een vergadering te bespreken. De eigenaar is met de mede-eigenaren de VvE zelf. Weet als VvE goed dat de opschorting niet de verschuldigdheid van de bijdragen in de weg staat, enkel het tijdstip van betalen.

 

bron: www.vveincasso.nl door: Mr. Margreet Malda-Mulder

 

Gerelateerde artikelen:


Verklaring beheerder VvE bij koop / verkoop appartement (oude en nieuwe eigenaar).

 

Download mogelijkheden:


 • Hof Leeuwarden 20 april 2010. Executoriaal beslaglegging op een appartementsrecht. LJN BM 2250.pdf
 • Rechtbank Utrecht 22 januari 2010. Ontzegging gebruik privé-ruimte. LJN BL 0339.pdf
 • Rechtbank Utrecht 13 april 2007. Opschorting bijdrage VvE. LJN BG 6975.pdf
 • Voorbeeld van een incasso besluit (alleen van toepassing voor modelreglementen van voor 2006). Model incassobesluit.doc

Dienstverlening

Administratief beheer

Administratief beheerElke vereniging van eigenaren is van rechtswege verplicht een administratie bij te houden. De administratieve verplichting valt uiteen in een leden- en financiële administratie. Deze administraties dienen natuurlijk ook voor verantwoording aan haar leden, de appartementseigenaren.

Bekijk het volledig pakket administratieve dienstverlening

Technisch beheer

Technisch beheerHet technisch beheer betreft het in stand houden van uw appartementen complex. Een goed uitgevoerd technisch beheer is een goede garantie tegen waarde dalingen van appartementen.

Een goed beheer op dit gebied betaald zich terug.

Bekijk het volledig pakket technische dienstverlening

Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheerHet uitschrijven van vergaderingen en het maken van de notulen over hetgeen in een vergadering is besproken is een tijdrovende en ook een complexe klus.

OnzeVvE | VvE beheer neemt u dit uit handen en zorgt er voor dat uw ledenvergadering op een adequate en correcte manier wordt uitgeschrevenen.

Bekijk het volledig pakket bestuurlijke dienstverlening

Overig beheer

Overig beheerHet overig beheer omvat diverse controles met betrekking tot uw vereniging. Tevens behelst dit het uitgebreider digitaliseren van uw Vereniging van Eigenaren. Welke samenstelling van beheersmodulen die u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze klanten portal.

Overig beheer geeft u echter meer mogelijkheden op het gebied van opslag en digitaal ter beschikking stellen van uw informatie.

Bekijk het volledig pakket overige dienstverlening

Contact gegevens

OnzeVvE | VvE beheer

Postadres

Postbus 50038
7550 LA Hengelo


Telefoon: 074-8513544

 

Bezoekadres

Demmersweg 122
7556 BN Hengelo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kamer van koophandel
Oost Nederland te Enschede
nummer 62577042

Belastingdienst
BTW nummer NL854873168B01

Bankrelatie
NL20ABNA0823349004
BIC: ABNANL2A

Indien u ons wilt bezoeken vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u

      © OnzeVvE | VvE beheer 2010 - 2018.